Index
Full Screen ?
 

੨ ਸਮੋਈਲ 16:21

ਪੰਜਾਬੀ » ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ » ੨ ਸਮੋਈਲ » ੨ ਸਮੋਈਲ 16 » ੨ ਸਮੋਈਲ 16:21

੨ ਸਮੋਈਲ 16:21
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਅਖਿਆ, “ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਰ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨਣਗੇ ਕਿ ਤਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ।”

And
Ahithophel
וַיֹּ֤אמֶרwayyōʾmerva-YOH-mer
said
אֲחִיתֹ֙פֶל֙ʾăḥîtōpeluh-hee-TOH-FEL
unto
אֶלʾelel
Absalom,
אַבְשָׁלֹ֔םʾabšālōmav-sha-LOME
in
Go
בּ֚וֹאbôʾboh
unto
אֶלʾelel
thy
father's
פִּֽלַגְשֵׁ֣יpilagšêpee-lahɡ-SHAY
concubines,
אָבִ֔יךָʾābîkāah-VEE-ha
which
אֲשֶׁ֥רʾăšeruh-SHER
he
hath
left
הִנִּ֖יחַhinnîaḥhee-NEE-ak
keep
to
לִשְׁמ֣וֹרlišmôrleesh-MORE
the
house;
הַבָּ֑יִתhabbāyitha-BA-yeet
and
all
וְשָׁמַ֤עwĕšāmaʿveh-sha-MA
Israel
כָּלkālkahl
shall
hear
יִשְׂרָאֵל֙yiśrāʾēlyees-ra-ALE
that
כִּֽיkee
abhorred
art
thou
נִבְאַ֣שְׁתָּnibʾaštāneev-ASH-ta
of
אֶתʾetet
thy
father:
אָבִ֔יךָʾābîkāah-VEE-ha
hands
the
shall
then
וְחָ֣זְק֔וּwĕḥāzĕqûveh-HA-zeh-KOO
of
all
יְדֵ֖יyĕdêyeh-DAY
that
כָּלkālkahl
with
are
אֲשֶׁ֥רʾăšeruh-SHER
thee
be
strong.
אִתָּֽךְ׃ʾittākee-TAHK

Chords Index for Keyboard Guitar