எபிரேய உயிரெழுத்துக்கள் Hebrew Vowels in Tamil

וְהָאָ֗רֶץוְהָאָרֶץוהא֗רץוהארץ הָיְתָ֥ההָיְתָההית֥ההיתה תֹ֙הוּ֙תֹהוּת֙הו֙תהו וָבֹ֔הוּוָבֹהוּוב֔הוובהו וְחֹ֖שֶׁךְוְחֹשֶׁךְוח֖שךוחשך עַלעַלעלעל־פְּנֵ֣יפְּנֵיפנ֣יפני תְה֑וֹםתְהוֹםתה֑וםתהום וְר֣וּחַוְרוּחַור֣וחורוח אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלה֔יםאלהים מְרַחֶ֖פֶתמְרַחֶפֶתמרח֖פתמרחפת עַלעַלעלעל־פְּנֵ֥יפְּנֵיפנ֥יפני הַמָּֽיִםהַמָּֽיִםהמיםהמים ׃

எபிரேய உயிரெழுத்துக்கள்

மாத்திரை அளவு
Voice Length

LongShortVery ShortTamil
ָ ‎ַ ‎ֲ ‎
qamatzPataḥReduced pataḥ
ֵ‎ֶ‎ֱ‎
TzereSegolReduced Segol
וֹ ‎ָ ‎ֳ ‎
ḤolamQamatz qaṭanReduced qamatz
וּ‎ֻ‎
KubutzShuruk
ִי‎ִ‎
HiriqḤiriq Yud

எடுத்துக்காட்டுகள்
Examples

LongShortVery ShortphonemicphoneticTransliterationEnglish
סָ‎סַ‎סֲ‎/a/[ä]aspa
סֵ‎סֶ‎סֱ‎/e/[e̞]etemp
סוֹ‎סָ‎סֳ‎/o/[o̞]ocone
סוּ‎סֻ‎/u/[u]udoom
סִי‎סִ‎/i/[i]iski

Hebrew Vowels in Tamil

אָகாமெட்ஸ் KamatzקָמַץAH long vowel
אַபத்தாPatachפַּתַחAH short vowel
אֲChataf Patachחֲטַף פַּתַח AH reduced vowel
בֵசெரேTsereצֵרֵ יEH/AY long vowel
אֶசெகோல் SegolסֶגּוֹלEH short vowel
בְּசேவா ShvaשְׁוָאEH vowel or STOP
אֱChataf Segolחֲטַף סֶגּוֹלEH reduced vowel
בִஹிரக் Chirikיקִ ירִחEE short vowel
בִיஹிரக் யோத்Chirik Yodחִירִ יק מָלֵאய்EE short vowel
בֹஹோலம்Cholam Chaserחוֹלָם חָסֵרOH long vowel
וֹஹோலம் வாவ்Cholam Waw/Malayחוֹלָם מָלֵאOH long vowel
ּוஸுரக் Shurukשׁו ּרו ּקOO long vowel
אֻகிபூட்ஸ் Kubutzקֻבּו ּץOO short vowel

விரிவாக்கம்
Detailed


SymbolCommon nameAlternate namesHebrewTransliteration
בְ‎Sh’vashevaשְׁוָאə, e, ’, or nothing
שְׁוָא
חֱ‎Reduced segolhataf segolחֲטַף סֶגּוֹלe
חֲטֶף סְגוֹלĕ
חֲ‎Reduced patachhataf patahחֲטַף פַּתַחa
חֲטֶף פַּתַחă
חֳ‎Reduced kamatzhataf kamatsחֲטַף קָמָץo
חֲטֶף קָמָץŏ
בִ‎Hiriqhiriqחִירִיקi
חִירֶקi or í
בִי‎Hiriq maleihiriq yodחִירִיק מָלֵאi
חִירֶק מָלֵאî
בֵ‎Zeiretsere, tzeireiצֵירֵיe
צֵריē
בֵי‎, בֵה‎, בֵא‎Zeire maleitsere yod, tzeirei yodצֵירֵי מָלֵאe
צֵרֵי מָלֵאê
בֶ‎Segolsegolסֶגּוֹלe
סְגוֹל‎e or é
בֶי‎, בֶה‎, בֶא‎Segol maleisegol yodסֶגּוֹל מָלֵאe
סְגוֹל מָלֵא
בַ‎Patachpatahפַּתַחa
פַּתַחa or á
בַה‎, בַא‎Patach maleipatah heפַּתַח מָלֵאa
פַּתַח מָלֵא
בָ‎Kamatz gadolkamatsקָמַץ גָּדוֹלa
קָמֶץ גָּדוֹלā
בָה‎, בָא‎Kamatz maleikamats heקָמַץ מָלֵאa
קָמֶץ מָלֵאâ
בָ‎Kamatz katankamats hatufקָמַץ קָטָןo
קָמֶץ קָטָן
בֹ‎Holamholamחוֹלָםo
חֹלֶםō
בוֹ‎, בֹה‎, בֹא‎Holam maleiholam maleחוֹלָם מָלֵאo
חֹלֶם מָלֵאô
בֻ‎Kubutzkubuts (shuruk – Ashkenazi)קֻבּוּץu
קִבּוּץu or ú
בוּ‎, בוּה‎, בוּא‎Shurukshuruk (melopum – Ashkenazi)שׁוּרוּקu
שׁוּרֶקû
בּ‎Dageshdageshדָּגֵשׁvaried
דָּגֵשׁ‎
בֿ‎Raferafeרָפֵהa˺, e˺, i˺, o˺, or u˺
ă, ĕ, ĭ, or ŭ
שׁ‎Shin dotshin dotשִׁי”ן, שִׁי״ן יְמָנִית, “right Shin”š/sh
שׂ‎Sin dotsin dotשִׂי”ן, שִׁי״ן שְׂמָאלִית, “left Shin”ś/s