எபிரேய எழுத்துக்கள் Hebrew Letters in Tamil

1🐂א‎ஆலெப்AlefOx
2🏠ב‎பெய்த்BetHouse
3🐪ג‎கிமெல்GimelCamel
4🚪ד‎டாலெத்DaletDoor
5🖼ה‎ஹேHeWindow
6🗡ו‎வாவ்Waw/VavNail
7ז‎ஸாயீன்ZayinWeapon
8🚧ח‎க்ஹகேய்த்ChetFence
9🐍ט‎டேய்த்TetSnake
10י‎யோத்YodOpen Hand
20כ‎ךகாஃப்KafClosed Hand
30🦯ל‎லாமெத்LamedOx-goad
40🌊מ‎மேம்MemWater
50🐟נ‎ןநூண்NunFish
60🪵ס‎சாமெக்SamechSupport
70👁ע‎அயீன்AyinEye
80👄פ‎ף‎பேPeMouth
90🪝צ‎ץட்ஸட்ஸாடேTsadeFish Hook
100🗣ק‎கோஃப்QofBack Head
200👤ר‎ரேஷ்ReshHead
300👄ש‎சின் / ஷின்ShinTooth
400✝️תடவ்TavMark