Index
Full Screen ?
 

Ezekiel 16:3 in Oriya

Oriya » Oriya Bible » Ezekiel » Ezekiel 16 » Ezekiel 16:3 in Oriya

Ezekiel 16:3
ଏବଂ ସମାନଙ୍କେୁ କୁହ, 'ସଦାପ୍ରଭୁ, ମାରେ ପ୍ରଭୁ ୟିରୁଶାଲମକୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ପତ୍ତି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କିଣାନୀଯ ଦେଶ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭର ପିତା ଇ ମାରେୀଯ ଓ ମାତା ଜଣେ ହିତ୍ତୀଯା ଥିଲେ।

And
say,
וְאָמַרְתָּ֞wĕʾāmartāveh-ah-mahr-TA
Thus
כֹּהkoh
saith
אָמַ֨רʾāmarah-MAHR
the
Lord
אֲדֹנָ֤יʾădōnāyuh-doh-NAI
God
יְהוִה֙yĕhwihyeh-VEE
Jerusalem;
unto
לִיר֣וּשָׁלִַ֔םlîrûšālaimlee-ROO-sha-la-EEM
Thy
birth
מְכֹרֹתַ֙יִךְ֙mĕkōrōtayikmeh-hoh-roh-TA-yeek
and
thy
nativity
וּמֹ֣לְדֹתַ֔יִךְûmōlĕdōtayikoo-MOH-leh-doh-TA-yeek
land
the
of
is
מֵאֶ֖רֶץmēʾereṣmay-EH-rets
of
Canaan;
הַֽכְּנַעֲנִ֑יhakkĕnaʿănîha-keh-na-uh-NEE
thy
father
אָבִ֥יךְʾābîkah-VEEK
Amorite,
an
was
הָאֱמֹרִ֖יhāʾĕmōrîha-ay-moh-REE
and
thy
mother
וְאִמֵּ֥ךְwĕʾimmēkveh-ee-MAKE
an
Hittite.
חִתִּֽית׃ḥittîthee-TEET

Chords Index for Keyboard Guitar